اگر شرکت، کارگران خود را بیمه کند در هنگام بروز حادثه می‌تواند خسارت باربری وارد شده را تا حدودی جبران کند. اگر خسارت وارد شده در اثر کوتاهی مشتری باشد پرداخت هزینه‌ها بر عهده او خواهد بود