تعداد کارگرهای حمل بار : بنا به نیاز مشتریان و میزان بارهایی که حمل می کنند، این تعداد ممکن است متغیر باشد