بهترین زمان برای اسباب کشی (حمل اثاثیه منزل) ساعات ابتدایی روز می باشد و همچنین بعد از ظهر تا پیش از غروب آفتاب زیرا بار ترافیکی در این ساعت ها کم است