بله – از 45 روز قبل از جابجایی ، امکان رزرو سرویس باربری وجود دارد ولی روز قبل از جابجایی حتما جهت حتمی شدن قرار باید تماس گرفته شود