بله. شرکت‌های باربری وظیفه دارند کارکنان خود را تحت پوشش خدمات بیمه کنند.