هزینه حمل بار با توجه به مسافت و حجم لوازم مشتریان متفاوت است