بله –تمامی هزینه ها مطابق با تعرفه های درج شده محاسبه می شود