بله- بیمه کالا از جمله خدماتی است که از ضرر رسیدن به مشتریان هنگامی که کالا در حین حمل و نقل آسیب می بیند و یااز بین می رود جلوگیری می کند